مینا-شیمی-کرمان
 
مطالب مربوط به شیمی
دانلود فایل آموزش صوتی و تصویری شیمی اول دبیرستان .

.

دانلود فایل :

Blog Skin

. لینک کمکی : در صورتی که نتوانستید از آدرس بالا دانلود کنید ، از لینک زیر استفاده کنید .

Blog Skin

....................................

توضییحات : فایل به صورت پوشه zip هست . پس از دانلود کردن فایل ، آن را از حالت zip خارج کرده و در پوشهproject بر روی فایلی با نام PPTVIEW کلیک کنید تا برنامه اجرا شود. در صورتی که سوالی داشتید یا مشکلی پیش آمد می توانید از قسمت نظردهی وبلاگ با ما در ارتباط باشید .


نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 توسط  مینا حمزه نژادی
http://s1.picofile.com/file/7689682361/125.jpg
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1391 توسط  مینا حمزه نژادی

12.00 یکی ازبدایع علمی امام جعفرصادق(ع)نظریه ایشان راجع به نورمی باشد.این امام بزرگوارفرموده اند:نورازطرف اشیابه چشم مامی آیدوازآن نورکه ازهرطرف هرشی ء به سوی چشم مامی آید،فقط قسمتی به چشم مامی تابدوبه همین جهت مااشیادوررابه خوبی نمی بینیم واگرتمام نوری که ازیک شی ءدوربه سوی چشم مامیاید،به چشم برسد،ماشی ء دوررانزدیک خواهیم دید.این تئوری به وسیله شاگردان امام جعفرصادق(ع)به اطراف رفت وبعدازاین که درجنگ های صلیبی تماس بین شرق واروپازیادشد،به اروپامنتقل گردیدودردانشگاههای اروپاتدریس شدویکی ازمدرسین شناخته شده این تئوری،(راجربیکون)استاددانشگاه اکسفوردبود.تئوری راجردرموردنورهمان است که امام جعفرصادق (ع)می فرمودومثل ایشان عقیده داشت اگرچیزی بسازیم که تمام نوراشیای دوردست رابه چشم مابرساند،ماآنهاراپنجاه برابرنزدیک ترخواهیم دید.(راجربیکون رادردانشگاه آکسفوردبه نام دکترآدمیربل می شناختند).این نظریه امام جعفرصادق(ع)سبب گردیددرسال1608میلادی،دانشمندی به نام لیپرشی فلاماندی،اولین دوربین رااختراع کندوهمان دوربین نمونه ای شدبرای این که گالیله بتوانددوربین فلکی خودرابسازد.گالیله دوربین خودرادراولین ماه سال 1610میلادی به کارانداخت ودرشب هفتم ژانویه باآن ستارگان راببیند.البته ذکراین نکته ضروری است که بین تاریخ ساختن دوربین گالیله وتاریخ ساخت دوربین ازطرف مخترع فلاماندی،بیش ازدوسال فاصله وجودنداردوچون گالیله دوربین خودرادراولین ماه سال 1610مورداستفاده قرارداد،می توان گفت این فاصله ازدوسال هم کمترمی باشد،ولذابعیدنیست که فکرساختن دوربین فلکی دریک محدوده زمانی به خاط هردودانشمندرسیده باشد.ولی نمی توان انکارکردکه گالیله ازدوربین مخترع فلاماندی الهام گرفت ونقص آن دوربین راتاحدامکان تکنیکی زمان خود،برطرف کرد.اگرتئوری نورازطرف امام جعفرصادق(ع)ابرازنمی شدآیالیپرشی فلاماندی وگالیله می توانستنددوربین فلکی بسازندوبامشاهدات خود،نظریه(کوپرنیک)و(کپلر)راکه معتقدبودنداجرام دنیای خورشیدی ازجمله زمین به دورخورشیدمی گردند،راتاییدکنند؟وقتی ازگالیله می پرسیدندکه چه می شودکه دوربین اواجرام آسمانی رانزدیک نشان می دهدومی توان باآن کوههای ماه رادید،تئوری نورراکه امام جعفرصادق(ع)بیان کرده بود،تکرارمی کردومی گفت این دوربین تمام نوری راکه ازاجرام سماوی بسوی چشم می تابدجمع آوری می کندودرنتیجه آنچه درفاصله سه هزارقدمی است طوری نزدیک به چشم می رسدکه انگاردرفاصله چندقدمی می باشد.درزمان امام جعفرصادق (ع)،صنعت دارای رواج وقدرت دوره تجددنبودولذااین امام بزرگوارکه تئوری نورراذکرکرد،خودنتوانست دوربینی بسازدوباآن اجرام سماوی راازنظربگذراند.نکته دیگرکه درتئوری امام جعفرصادق(ع)راجع به نورجلب توجه می نمایداین است که ایشان فرمودندنورازطرف اشیابه سوی چشم انسان می آید،درصورتی که قبل ازایشان می گفتندکه روشنایی ازطرف چشم بسوی اشیامی رود.ایشان دراسلام اولین کسی است که این نظریه راردکردوفرمود:نورازچشم بسوی اشیانمی رودبلکه ازطرف اشیابسوی چشم میایدودلیل اینکه نورازطرف چشم بسوی اشیانمی روداین است که مادرتاریکی چیزی رانمی بینیم درصورتی که اگرنورازطرف چشم مابسوی اشیامی رفت درتاریکی همه چیزرامی دیدیم.ایشان فرمودبرای اینکه بتوان چیزی رادیدبایدآن شی روشن باشدواگرخودروشن نیست،بایدیک شیئ نورانی برآن بتابدوآن راروشن کندتاآن که بتوان آن رادید.درموردسرعت نورهم این امام بزرگوارفرموده اند:سرعت نورکه به چشم مامی آیدفوری است وازانواع حرکات می باشد.یک مرتبه دیگراین نکته راذکرمی کنیم که وسائل تکنیکی آن زمان اجازه نمی دادکه ایشان بتوانندسرعت نوررااندازه بگیرند.ولی همین قدرکه فرمودنورحرکت است وسرعت آن فوری است،تقریبانظریه ای شبیه به این دوره راجع به نورگفته است.روایتی ازایشان به تکرارنقل شده است که خلاصه اش این است:روزی درمحضردرس خودفرمود:نورقوی می توانداجسام سنگین رابه حرکت درآوردونوری که درکوه سینابرحضرت موسی آشکارگردیدازنورهایی بودکه اگرمشیت خداونداجازه می داد،کوه رابه حرکت درمیاورد.برطبق این روایت،به احتمال خیلی زیاداین بزرگوارتئوری لیزرراپیشگویی کرده است.چون این تئوری راقبل ازایشان گفته بودندامهآنچه ایشان راجع به سرعت وحرکت وتمرکزنورواینکه نورازاشیابه چشم مامی تابدراگفتند،مخصوص خودایشان است.اززمانهای قدیم دربین اقوام مختلف این عقیده وجودداشت که نورمی توانداجسام رابه حرکت دربیاورد.درمصرقدیم این عقیده وجودداشت که نورمی تواندازهمه چیزبگذردواجسام راهم به حرکت دربیاوردوحتی کوه مانع ازعبورنورنیست.به عقیده آنهاانوارمعمولی نمی تواندازکوه بگذردوآن رابه حرکت دربیاوردامااگرنورقوی بوجودآیدمی تواندازوسط کوه بگذردیاان رابه حرکت دربیاوردواین بسته به تمایل نورقوی است که ازوسط کوه بگذردتاآن رابه حرکت دربیاورد.ازموضوع عقیده به انرژی داشتن نوراگربگذریم،آنچه درتئوری امام جعفرصادق(ع)راجع به سرعت نورگفته شده همان است که امروزه می دانندوسرعت حرکت نورراثانیه ای سیصدهزارکیلومترمحسوب کرده اند.این سرعتفامروزه فوری نیست زیراباموازین جدیدعلمی،یم ثانیه مدتی است طولانی وسیصدهزارکیلومتر،باتوجه به مسافات نجومی فاصله ای کوتاه است.اماباموازین زمان آن امام بزرگوار،سیصدهزارکیلومترسرعت دریک ثانیه،یک سرعت فوری بوده وازلحاظ استنباط سرعت سیرنور،ایشان پیشقدم بوده اند.منبع:(خلاصه نویسی توسط نویسنده وبلاگ)مغزمتفکرجهان شیعه(مرکزمطالعات اسلامی استراسبورگ)ترجمه واقتباس:ذبیح ا...منصوری


نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و ششم آبان 1391 توسط  مینا حمزه نژادی

امام جعفرصادق (ع)درمحضردرس پدربزرگوارش امام محمدباقر(ع)علوم مختلفی رافراگرفت .روزی درمحضرپدرش به این قسمت ازفیزیک ارسطورسیدکه درجهان بیش ازچهارعنصروجودنداردکه عبارت است ازخاک،آب،بادوآتش.امام جعفرصادق(ع)به این موضوع ایرادگرفت وگفت:حیرت می کنم که مردی چون ارسطوچگونه متوجه نگردیده که خاک یک عنصرنیست بلکه درخاک عناصرمتعددوجودداردوهریک ازفلزات که درخاک می باشد،یک عنصرجداگانه به شمارمی آید.اززمان ارسطوتادوره امام جعفرصادق (ع)تقریباهزارسال گذشته بودودرآن مدت طولانی،عناصراربعه،به طوری که ارسطوگفت یکی ازارکان علم الاشیامحسوب می شدوکسی نبودکه به این مطلب ارسطوعقیده نداشته باشدودراندیشه هیچ کس خطورنمی کردکه باآن عقیده مخالفت نماید.بعدازهزارسال،امام جعفرصادق(ع)که درآن زمان کودکی دوازده ساله بودند،فرمودندکه خاک یک عنصرنیست بلکه متشکل ازعناصرمتعدداست.ایشان بعدازاین که خودشروع به تدریس کردند،این مطلب رانیزبیان نمودندکه بادیک عنصرنیست،بلکه متشکل ازچندعنصرمی باشد.امام جعفرصادق(ع)هزارویکصدسال قبل ازعلمای قرن هجدهم میلادی اروپاکه اجزای هواراکشف وازهم جداکردند،گفت که باد(یاهوا)یک عنصرنیست بلکه ازچندعنصربه وجودآمده است.اگردرموردخاک،بعدازتفکروتعقل می پذیرفتندکه یک عنصرنیست وچندعنصراست،درمورد باد،کسی ازلحاظ اینکه یک عنصرمی باشدتردیدنداشت.برجسته ترین دانشمندان جهان بعدازارسطونمی دانستندکه بادیک عنصرخالص نیست.حتی درقرن هجدهم میلادی که یکی ازقرون درخشنده علم بودتازمان لاووازیه،دانشمندان فرانسوی بادیاهوارایک عنصرخالص می دانستندوفکرنمی کردندکه مخلوطی ازچندعنصراست وبعدازاینکه لاووازیه ،اکسیژن راازسایرگازهایی که درهواهست جداکردونشان دادکه اکسیژن درتنفس وسوختن،چه اثربزرگی دارد،دانشمندان قبول کردندکه هواخالص نیست بلکه متشکل ازچندگازاست.بنابراین امام جعفرصادق(ع)که متوجه شدهوایک عنصرخالص نیست،هزارویکصدسال اززمان خودجلوتربود.ایشان معتقدبودندکه درهواچندجزء وجودداردکه همه آنهاازلحاظ تنفس ضروری هستند.بعدازاینکه لاووازیه اکسیژن راازگازهای دیگرهواجداکردونشان دادکه آنچه سبب حیات جانداران می شود،اکسیژن است،دانشمندان گازهای دیگرهواراازلحاظ حفظ حیات بی فایده دانستندواین نظریه مخالف بانظریه امام جعفر صادق(ع)بودکه عقیده داشت تمام اجزای هوابرای تنفس ضروری هستند.امادرنیمه قرن نوزدهم میلادی،دانشمندان نظریه خودراراجع به اکسیژن ،ازلحاظ تنفس تصحیح کردند.چون مسلم شدکه اکسیژن گرچه مایه حیات جانداران است وبین تمام گازهای هوایگانه گازی است که خون رادربدن تصفیه می نماید،اماموجودات جاندارنمی تواننداکسیژن خالص رابرای مدتی تنفس کنندزیراسلول های دستگاه تنفسی آنهامی سوزد.اکسیژن خودنمی سوزداماکمک به سوزاندن می کندووقتی باجسمی (ماده ای)که قابل سوختن باشد،ترکیب گرددآن جسم(ماده)رامی سوزاند.هرگاه سلول های دستگاه تنفسی انسان یاجانداران دیگر،اکسیژن خالص تنفس کنندمی سوزند.بنابراین بایستی درهواگازهای دیگرهم بااکسیژن وارددستگاه تنفسی انسان شود(نویسنده وبلاگ:وجودبخارآب درهواباعث کاهش اثرسوزانندگی اکسیژن می شود.به عبارت دیگربرای ازبین رفتن خاصیت سوزانندگی اکسیژن ،این گازحتمابایدبابخارآب همراه باشد)بعدازاین که علمانظریه خودرادرمورداکسیژن تصحیح کردند،معلوم شدکه نظریه امام جعفرصادق(ع)درست است وتمام گازهایی که درهواوجودداردوحتی گازهایی که به مقدارخیلی کم درهواوجوددارد،طبق نظریه ایشان،برای تنفس مفیدمی باشد.ازخواص گازهای موجوددرهوااین است که نمی گذارند اکسیژن ته نشین شود.می دانیم که اکسیژن درفضای اطراف زمین درحال ترکیب نیست بلکه مخلوط باهوامی باشد وچون ازهواسنگین تراست برحسب قاعده بایستی ته نشین شود.اگراینطورمی شد،سطح زمین راتاارتفاعی معین،اکسیژن می پوشاندوگازهای دیگرهوابالای اکسیژن قرارمی گرفت.درنتیجه دستگاه تنفسی تمام جانداران می سوخت ونسل آنهامنقرض می گردید.گازکربن دی اکسیدنیزبه زمین نمی رسیدوهیچ گیاهی درسطح زمین رشدنمی کرد.اماگازهایی که درهواهستندمانع ازته نشین شدن اکسیژن می گردند.امام جعفرصادق (ع)معتقدبودکه هوادارای چندجزءاست ویکی ازاجزای هوادربعضی ازاجسام دخالت می کندوآنهاراتغییرمی دهدوازبین اجزای متعددهوا،همان است که کمک به سوزاندن می نمایدواگرکمک آن نباشداجسامی که قابل سوختن هستند،نمی سوزند.(البته آن امام بزرگوارکلمه اکسیژن رابه کارنبردوبه عنوان یکی ازاجزای هواازآن وخواصش نام می برد.بعدهاپریستلی دانشمندشیمی،اکسیژن راکشف کرده واین نام رابرآن نهادبدون آنکه خواص آن رابشناسدوبعدازاولاووازیه بودکه ویژگی های گازآکسیژن راشناخت)امام جعفرصادق(ع)می گفت آنچه درهواکمک به سوزانیدن اجسام می نمایداگرازهواجداشودوبه طورخالص به دست آید،طوری ازلحاظ سوزانیدن قوی می شودکه باآن می توان حدید(آهن)راسوزانید.بنابراین هزارسال قبل ازپریستلی ولاووازیه،دانشمندبزرگ جهان اسلام امام جعفرصادق(ع)اکسیژن رابه خوبی وصف کردفقط نام اکسیژن رابرآن نگذاشت.درحالی که لاووازیه بااین که قسمت هایی ازخواص اکسیژن راباآزمایش استنباط کرد،ولی نتوانست بفهمدکه این گازسوزاننده می تواندآهن رانیزبسوزاند.امروزه همگان می دانند که اگرقطعه ای آهن راطوری داغ کنیم که قرمزبشودوبعدآن رادراکسیژن خالص فروببریم باشعله ای درخشنده می سوزد.روایت می کنندکه روزی امام محمدباقر(ع)درمحضردرس خودفرمودند:باکمک علم به وسیله آب که خاموش کننده آتش است،می توان آتش افروخت.ازقرن هجدهم میلادی به بعدمعلوم شدکه فرمایش این امام بزرگوارنیزدرست بوده  وبه وسیله آب نیزمی توان آتش افروخت آن هم آتشی گرم ترازآتشی که باچوب یازغال افروخته شودزیراحرارت سوختن هیدروژن که یکی ازاجزای آب می باشد بااکسیژن بسیاربالاست.وازاین حرارت درصنعت برای جوش دادن فلزات یاشکافتن قطعات فلزازیکدیگراستفاده می شود.ازدیگر نتایجی که امام جعفرصادق (ع)به کمک پدربزرگوارشان امام محمدباقر(ع)به دست آورده بودنداین بودکه معتقدبودند1)جزئی ازهواازلحاظ تنفس بیش ازاجزای دیگراهمیت دارد(امروزه می دانیم که منظورآن بزرگواراکسیژن بوده است)2)همین جزءاست که سبب می شوداشیابراثرمرورزمان ،بیشتربه واسطه،تغییرشکل دهندیافاسدشوند.این مفهوم بیشتربه واسطه رادرذهن داشته باشیدتابدانیدامام جعفرصادق(ع)ازلحاظ پی بردن به خواص اکسیژن؛چقدرازمان خودجلوتربودند.بعدازاینکه لاووازیه درمورداکسیژن تحقیق کرد،دانشمندان پی بردندکه تغییراجسام(مواد)براثرمرورزمان ،وفاسدشدن بعضی ازآنهاناشی ازاکسیژن است تااینکه پاستورفرانسوی میکروب راکشف کردوگفت فاسدشدن بعضی ازموادبرخلاف آنچه تصورکرده اند،ناشی ازاکسیژن نیست بلکه ناشی ازمیکروب است ولی پاستوربه این نکته توجه نداشت که میکروب هابدون اکسیژن قادربه ادامه زندگی نیستندوآنچه آنها رازنده نگه می دارد،اکسیژن است.وهمان طورکه امام جعفرصادق (ع)فرموده بوداکسیژن درتغییرمواد(بیشتربه واسطه)موثراست وگاهی هم بدون واسطه آنها راتغییرمی دهدوآن زمانی است به طورمستقیم بافلزات ترکیب می شود وآنهارااکسیده می کند.زمان اجازه ندادامام جعفرصادق (ع)ازلحاظ شناسائی اکسیژن ازآن مراحل جلوتربروداماحدس زده بودآن قسمت ازهواکه عامل اصلی تنفس می باشد واشیا(مواد)راتغییرمی دهد،سنگین نیزهست وبشرمی بایست هزارسال صبرکندتالاووازیه بگویداکسیژن  ازلحاظ وزن ،هشت نهم آب است.یعنی ازهرنه کیلوگرم آب،ازحیث وزن،هشت کیلوگرم آن اکسیژن است.ولی ازحیث حجمی درآب،هیدروژن دوبرابراکسیژن است منبع(بااندکی تلخیص)مغزمتفکرجهان شیعه(مرکزمطالعات اسلامی استراسبورگ)ترجمه واقتباس:ذبیح ا...منصوری .


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ششم مهر 1391 توسط  مینا حمزه نژادی

بخش اعظم بدن ماازآب تشکیل شده ونوشیدن منظم آن باعث حفظ آب موجوددربدن می شود.آب برای انتقال موادمغذی به تمامی سلول هالازم است وباعث پاکسازی بدن ازسموم وموادمضرمی شود،اماچه خطراتی می توانددرآب های آشامیدنی وجودداشته باشد؟آب آشامیدنی باموادمعدنی بالابرای سلامت زیان آوراست.یکی ازموادی که می تواندبرای بدن مضرباشد،کلراست که برای ضدعفونی کردن به آب آشامیدنی اضافه می شود.تحقیقات نشان داده که کلرمی تواندباموادارگانیک طبیعی مانندمیوه ها،سبزیجات،محصولات سویاوچای که حاوی موادمغزی فیتوشیمیایی هستند،ترکیبات خطرناک وسرطان زایی ایجادکند.همچنین این مساله درموردویتامین ها،مکمل هاوبرخی داروهانیزصدق می کند.این ترکیبات خطرناک که موسوم به تری هالومتان هستند،می توانندبه غده تیروئیدآسیب برسانندوباعث ایجادنقص های مادرزادی بشوند.ضمن این که بسیاری ازمیکروب هاتوسط کلرازبین نمی روند.وجودآرسنیک درآب آشامیدنی نیزمی تواندباعث تولدنوزادان کم وزن،سقط خودبه خودجنین ومشکلات دیگرشود.همچنین نیترات بانقص های مجرای عصبی مرتبط است ومی تواندباعث سیانوزیس یاکاهش ظرفیت حمل اکسیژن خون شودکه برای نوزادان زیر6ماه بسیارخطرناک است.سرب نیزباجداشدن ازلوله های انتقال وورودبه آب آشامیدنی،به سرعت جذب بدن می شودومی تواندمنجربه مسمومیت شود.فلورایدنیزازجمله فراورده های جانبی آلومینیم است که می تواندموجب آلزایمرشود.فلورایدزیاددرخمیردندان هاوآب آشامیدنی می تواندباعث آسیب دیدگی سیستم های اسکلتی ماهیچه ای وعصبی شده ودرنتیجه به محدودیت حرکتی ،پوکی استخوان ومشکلات عصبی منجرشود.امروزه بهترین روش برای حذف یاکاهش کلروفلورایدآب،استفاده ازفیلتراسمزی معکوس است.سایرترکیبات آلی ماننددی اکسین نیزاثرات سوئی بررشدجنین دارد.مقادیرزیادموادمعدنی درآب آشامیدنی می تواندبروزبیماری های تنفسی حادومزمن مانندکلوسیستوپاتی،نفروپاتی،بیماری های معده ای روده ای وپوسیدگی های دندانی راافزایش دهدونیزاثرات نامطلوبی برمحتویات فیزیکوشیمیایی وبیوشیمیایی ادراربگذاردوبادفع موادکریستال شکل وشاخص های تجزیه غشای سلولی همراه باشد.خطراتی که آب آشامیدنی راتهدیدمی کند.درمورداستفاده ازآب مقطربه عنوان آب آشامیدنی،بایدگفت،ازآنجاکه آب مقطرعاری ازموادمعدنی محلول است به طورفعال،خاصیت جذب موادسمی وازبین بردن آنها رادارد.به همین علت نوشیدن آن به صورت چندهفته یک بار،برای بدن مفیداست.امامصرف روزانه این نوع آب به دلیل ازدست دادن سریع الکترولیت ها(سدیم-پتاسیم وکلراید)وموادمعدنی مانندمنیزیم خطرناک است،زیراکمبوداین عناصرمی تواندباعث بی نظمی درضربان قلب وفشارخون بالاشود.پخت غذاهاباآب مقطر،موادمعدنی راازآنهاخارج می کندوارزش موادمغذی راپایین می آورد.همچنین آب مقطر،به سرعت دی اکسیدکربن راازهواجذب می کندوباعث اسیدی شدن آب می شود.بسیاری ازفلزات نیزمی تواننددرآب مقطرحل شوند.نوشیدنی های گازداروسایرنوشیدنی هایی که ازآب مقطرساخته شده اند(باشکریابدون شکر)مقادیرزیادی ازکلسیم،منیزیم وموادمعدنی نادرراواردادرارمی کنند.این درحالی است که کاهش موادمعدنی،خطرافزایش پوکی استخوان،آرتریت،کم کاری تیروئید،بیماری های قلبی-عروقی،فشارخون بالاوتعدادزیادی بیماری های جدی رادرنوزادان نارس به همراه دارد.بسیاری ازمتخصصان معتقدندانواع بیماری هادرنتیجه تجمع موادزائداسیدی دربدن ایجادمی شوند.درواقع آب ایده آل برای بدن بایداندکی قلیایی بوده وموادی مانندکلسیم ومنیزیم داشته باشد.آب تصفیه شده بایک فیلترجامدذغالی،کمی قلیایی است که باازوناسیون ،این آب برای نوشیدن روزانه کاملاایده آل می شود.رابطه معناداری میان طول عمرومصرف مرتب آب های سخت(دارای کلسیم ومنیزیم)وجوددارددرحالی که احتمال خطربیماری ومرگ زودرس ،بانوشیدن مرتب آب مقطرافزایش می یابد.ازخطرات دیگری که آب های آشامیدنی راتهدیدمی کند،انواع آلودگی های میکروبی است.به عنوان مثال،وجودباکتری کلی فرم که به طورطبیعی درروده انسان وسایرحیوانات دیده می شود،درآب آشامیدنی،نشان دهنده ورودآلودگی ازیک منبع آب سطحی مانندهرزآب های مزرعه ای است.همچنین لژیونلاباکتری ای است که درآب راکدبادمای 30و40درجه رشدمی کند.این باکتری می تواندباتبخیرآب واستنشاق واردبدن شودونوعی آنفولوآنزابه نام تب پانتیاک راایجادکندونیزباعث بیماری خطرناک ترومرگبارتری به نام لژِیونلوزیس شود.کپک هاوویروس هانیزمی توانندآب آشامیدنی رابه خطربیندازند.سایرمیکروارگانیسم ها مانندژیاردیاباعث علائم گوارشی می شوندوکریپتوسپوریدیوم انگلی نیزبیماری شبه وباراایجادمی کندوباعث اسهال،استفراغ،دردهای شکمی وتب می شود.آب زیادمسمومیت می آورد.دسته ای دیگرازمشکلات مربوط به آب آشامیدنی،به کمیت ونحوه مصرف آن بازمی گردد.نوشیدن بیش ازاندازه آب می تواندمنجربه اختلال کشنده ای درعملکردمغز،موسوم به مسمومیت آبی شودکه درنتیجه به هم خوردن تعادل طبیعی الکترولیت هادربدن اتفاق می افتد.این وضعیت اغلب درمسابقاتی مانندبوکس وکشتی که مدت زیادی به طول می انجامد،دیده می شودلازم به ذکراست که نوشیدن حداقل یک تادولیترآب درروز(بسته به توده بدن)همچنان توصیه می شودومسمومیت آبی درمقادیربالاترازآن رخ می دهد.دونده های دوی ماراتون نیزچنانچه درحین دویدن،آب زیادی بنوشند،مستعدابتلابه این مسمومیت می شوند.باکاهش غلظت سدیم ،دوندگان پس ازمدتی دچارسرگیجه می شوندوازحال می روند.به طورکلی کارکردن درهوای بسیارگرم ومرطوب وعرق کردن زیادکه متعاقب آن آب زیادی نوشیده می شودونیزمصرف داروهایی ماننداکستازی(به دلیل فعالیت وفشارزیادی که واردمی کنند)نوشیدن زیادآب وبه هم خوردن تعادل الکترولیت هامی تواندبه مسمومیت آبی منجرشود.گفتنی است قرص های اکستازی ،سطح هورمون آنتی دیورتیک راافزایش می دهندوباعث دفع بیشترآب ازطریق ادراروایجادتشنگی می شوند.به طورکلی نوشیدن آب بیش ازحدنیاز،به دودلیل باعث فشارزیادبربدن می شود،نخست آن که حجم خون افزایش می یابدوفشارزیادی برقلب ورگهای خونی واردمی شودودیگراین که،کلیه هابرای تصفیه آب اضافی ازسیستم گردش خون،بایدبیش ازحدکارکنند،درنتیجه گلومرول ها(بسترهای مویین  کلیوی)دراثرتجمع زیادآب آسیب می بینند.وجوداین فشاراضافی برسیستم گردش خون وکلیه هایک فرایندنامحسوس است ومی توانددردرازمدت به سلامتی آسیب برساند.چراکه بارقیق شدن خون،به منظورحفظ تعادل الکترولیت ها بین خون وسلول ها،آب ازخون به درون سلول هاتراوش می کندوباعث تورم سلول هامی شود.اگراین تورم درمغزرخ دهد،باعث افزایش فشاردرداخل جمجمه می شودکه باعلائمی ازسردردخفیف تااختلال درتنفس همراه است.مساله دیگرنوشیدن آب سردبعدازغذااست که به عقیده برخی متخصصان،می تواندباعث مشکلاتی برای دستگاه گوارش وسیستم ایمنی ،سندروم روده تحریک پذیر(ایجاداسهال یایبوست)افزایش ضربان قلب وحتی سرطان شود.منبع(بااندکی تلخیص):ویژه نامه دانش وپزشکی جام جم.پنجشنبه 13بهمن 1390-شماره 223صفحه6(فروغ فلاح زاده)


نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و یکم بهمن 1390 توسط  مینا حمزه نژادی

آنانبیم وآنانکوادیم نام های موقتی هستندکه ازسوی آیوپاک به ترتیب برای عناصر112و114درنظرگرفته شده اند.هردواین عناصر،مصنوعی وفرااکتینیدبوده وهیچ یک درطبیعت یافت نمی شوند.طبق خواص شیمیایی ،عنصر112باعناصرروی،کادمیم وجیوه دریک گروه واسطه قراردارد،درحالی که عنصر114درانتهای گروهی ازعناصرفلزی وشبه فلزی (گروه4)جای گرفته است.این دوعنصردرکمترازیک ثانیه دچارفروپاشی رادیواکتیوشده ودراین فرایندذرات زیراتمی ازخودساطع وبه عناصرسبک تری تبدیل می شوند.این فرایندبه صورت دومرحله ای رخ می دهدوبه این خاطر،عناصرفرااکتینیدپایین ترازعناصر112و114درطی این فروپاشی به وجودمی آیند.عنصرشماره فرد113هنوزکشف نشده ودانشمندان درحال کارروی تولیدمصنوعی عنصر117هستندتااین عنصربافروپاشی، عناصر113و115رابه وجودآورد.چگالی نسبی،نقطه ذوب وجوش،ایزوتوپهاوآلوتروپهای این عناصر،ناشناخته است.این دوعنصرباظرفیت ناشناخته دردوره هفتم جدول تناوبی قراردارند.منبع:جدیدترین جدول تناوبی عناصر(جراردچشر)ترجمه:میثم هدایت


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390 توسط  مینا حمزه نژادی

پرومتیم یک عنصرفلزی،خاکی کمیاب،واسطه ورادیواکتیوازسری لانتانیدهامی باشد.به مقادیرناچیزدرطبیعت به صورت محصولی ازشکافت هسته ای اورانیوم،توریم وپلوتونیم ودرکانی هایی ازجمله پیچبلندیافت می شود.می توان به این صورت آن راازسوخت اورانیوم مصرف شده دررآکتورهای هسته ای جداکرد.نخستین باربین سالهای 1941تا1947توسط گروهی به سرپرستی جی مارینسکی به صورت مصنوعی تولیدوکشف شد.این عنصرازبمباران ذره ای نئودیمیم وپرازئودیمیم به دست آمد.ازپرومتیم دررنگ های فسفری(درخشان)استفاده می شودونام این عنصرنیزمویداین مطلب است،زیراگفته می شودکه پرومتئوس آتش رانخستین بارازآسمان دزدیدوبرای نخستین بارآن رابه بشرداد.این عنصرمنبعی ازپرتوهای ایکس نیزمی باشد.همچنین ازاجزای سازنده باتری های هسته ای مورداستفاده درهواپیماهامی باشد.آلو.تروپهاوچگالی نسبی این عنصر،ناشناخته است.پایدارترین ایزوتوپ آن،پرومتیم-145بانیمه عمر17.7سال می باشد.نام این عنصرازپرومتئوس،پهلوانی درتاریخ اساطیریونان که افسانه آن بانورخورشیدمرتبط است ،گرفته شده است.منبع:جدیدترین جدول تناوبی عناصر.(جراردچشر)ترجمه:میثم هدایت


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390 توسط  مینا حمزه نژادی

تربیم یکی ازچهارعنصری است که به نام معدن سنگی نزدیک شهرایتربی درسوئدنام گذاری شده اند،آن سه تای دیگرعبارتنداز:اربیم،ایتربیم وایتریم(که لانتانیدنمی باشد)این نام گذاری هابه این خاطربودکه کانی های این معدن ،عناصرنام برده راشامل می شوند.تربیم به همراه اربیم درسال 1843توسط شیمیدان سوئدی(کارل موساندر)کشف شد.وی این عنصررابه صورت یک ناخالصی درایتریا(اکسیدایتریم)شناسایی کرده بود.درواقع کسی نتوانسته بودتااواخرقرن بیستم به نمونه خالص این عنصردست یابد.تربیم عنصری نرم،چکش خوار،سفید-نقره ای،واسطه،فلزی وخاکی کمیاب ازسری لانتانیدهامی باشد.آن قدرنرم است که باچاقوبریده می شود.درمقیاس تجاری ازکانی هایی چون منازیت،گادولینیت وآپاتیت گرفته می شود.(فلزتربیم)اصطلاحی است که برای توصیف عناصرگوناگون سری لانتانیدهاشامل اروپیم،گادولینیم وخودتربیم به کارمی رود،زیراهریک ازآنهاخواص فیزیکی وشیمیایی بسیارمشابهی ازخودنشان می دهند.تربیم دربرخی موادنیمه رسانایافت می شود.ازترکیبی به نام بورات تربیم سدیم درلیزرهااستفاده می شود.هر15عنصرسری لانتانیدهابسیاربه هم شبیهند،زیراساختارهای لایه الکترونی آنهاشباهت زیادی به هم دارند.این عناصربه خاطراختلاف اندکشان ازلانتان57تالوتسیم 71عملایک خانه جدول رااشغال کرده اند.تمام عناصرخاکی کمیاب درحالت ناخالص خودممکن است خودبه خوددرهواآتش بگیرند.اکسیدتربیم به عنوان فعال کننده فسفرهای سبزموجوددرلامپ تصویرتلوزیونهای رنگی به کارمیرود.این عنصرباظرفیت 3دردوره ششم جدول تناوبی قرارداردوتاکنون آلوتروپی برای آن شناخته نشده است.تنهاایزوتوپ آن،تربیم-159می باشد.منبع:جدیدترین جدول تناوبی عناصر(جراردچشر)ترجمه:میثم هدایت


نوشته شده در تاريخ سه شنبه سوم آبان 1390 توسط  مینا حمزه نژادی

درسالهای اخیر،گروه خاصی ازظروف آشپزخانه ای تولیدشده اندکه خط قرمزبزرگی بربسیاری ازنگرانی های منطقی کارشناسان امورتغذیه کشیده اند.این ظروف که تحت عنوان پیرکس شناخته می شوند،تحولی بزرگ درتکنیک های آشپزی ایجادکرده اند.آنچه درساخت ظروف پیرکس موردتوجه قرارمی گیرد،جنس شیشه آن است.ظروف پیرکس ازجنس شیشه بوروسیلیکات ساخته شده است.شیشه بوروسیلیکات ازاستحکام قابل توجهی برخورداراست وبه جهت همین استحکام است که می توان ازآن دردماهای بسیاربالااستفاده کرد.پیرکس به عنوان کلمه مترادف بوروسیلیکات معرفی می شود.ویژگی های شیشه بوروسیلیکات همواره موردتوجه محققان بوده است.مهم ترین این موارد،ویژگی فیزیکی قابل توجه آن یعنی کم بودن ضریب انبساط حرارتی آن است.وجوداین خاصیت منجربه افزایش مقاومت این شیشه درمقابل شوک حرارتی می شود.مقاومت این نوع شیشه هاتقریبا سه برابربیشترازمقاومت شیشه های سودالایم است.شیشه های بوروسیلیکاتی همچنین ازهدایت حرارتی بالایی برخوردارندوکمترشکننده هستندواگرهم تحت شرایط بسیارخاصی بشکنند،فقط دوتیکه می شوندوخبری ازخردشدن آنهانیست.به دلیل هدایت حرارتی بالاومقاومت زیاددربرابرشوک حرارتی ،بسیاری ازظروف شیشه ای درمعرض حرارت(مانندظروف آزمایشگاهی وظروف پخت وپزپیرکس)ازاین نوع شیشه ساخته می شوند.توصیه کارشناسان امورتغذیه براین است که برای انتخاب ظروف آشپزخانه ای ،ظروفی که ازجنس شیشه وپیرکس هستندبه عنوان نخستین انتخاب هادرنظرگرفته شود،چون ساختارتشکیل دهنده این ظروف به گونه ای است که مواداسیدی وبازی برروی آنهاتاثیرگذارنیست ودرعین حال یونی ازآن نیزواردغذانمی شود.این درحالی است که استفاده ازظروف دیگرنظیرآلومینیومی که دردرازمدت موجب انتقال یون این عنصربه بدن می شودوهمچنین ظروف تفلون که درمجاورت حرارت زیادبخارات سمی ازآن آزادمی شود،تبعات منفی برای سلامتی افرادبه دنبال دارد.ظروف پیرکسی که هم اکنون دربسیاری ازنقاط جهان درقالب ظروف آشپزخانه ای به کارگرفته می شوند،توان حرارتی تاحدود700درجه سانتی گرادرادارندامادانشمندان به دنبال افزایش این رکوردهستند.استفاده ازفناوری نانومی تواندبهترین ابزاردراین زمینه باشد.پیشرفت هایی که درعرصه نانوصورت گرفته،این امکان رابه دانشمندان می دهدتادستکاری های موثری درساختارشیشه بوروسیلیکات ایجادکنند.درنتیجه توان حرارتی این نوع شیشه هابه میزان قابل توجهی افزایش پیداکند.همچنین استفاده ازاین نوع فناوری به دانشمندان این اجازه رامی دهدتاترکیب عناصرسازنده این نوع شیشه راتاحدقابل توجهی تغییردهند.تمام این تغییرات درراستای افزایش توان حرارتی ظروف ودرنتیجه پخت وپزراحت تروسریع ترموادغذایی است.هم اکنون بابهره گرفتن ازفناوری های نوین،استفاده ازموادسرامیکی نیزدرساخت ظروف پخت وپز،مطرح شده است.پیش ازاین استفاده ازسرامیک درساختارهایی نظیربدنه شاتل های فضایی باموفقیت انجام شده است.این ظروف روزبه روزجای خودرادرآشپزخانه هاپیدامی کنندواین درحالی است که طراحان ظروف آشپزخانه ای درسراسرجهان ازطرح های تازه ای خبرمی دهندکه درآنهاظروف جدیدی بااستفاده موادتلفیق شده ازپیرکس وسرامیک دیده می شود.منبع(باتلخیص):ویژه نامه هفتگی دانش وپزشکی جام جم.پنجشنبه 5خرداد1390-شماره 191(عنوان مطلب:تهیه غذای سالم درپیرکس های فوق مدرن)


نوشته شده در تاريخ یکشنبه پانزدهم خرداد 1390 توسط  مینا حمزه نژادی

تکنسیم نخستین عنصری است که به صورت مصنوعی ساخته شد.این عنصرنقره ای –خاکستری،رادیواکتیو،واسطه وفلزی است.نخستین باردرسال 1937توسط(امیلیوسگره)و(کارلوپپیره)ازراه بمباران مولیبدن بادوترون ها(هسته های اتم های دوتریم)ساخته شد.این دودانشمندبرای این کار ازیک سیکلوترون استفاده کردندونام عنصرجدیدراماساریم نهادند،اماتکنسیم مناسب تربه نظرمی رسید.سیکلوترون راارنست لورنس اختراع کرد.این وسیله به جای شیوه خطی باشیوه چرخه ای کارمی کند.لورنس روی تولیدذراتی که انرژی کافی برای برقراری واکنش های شیمیایی داشته باشند،کارمی کرد.شتاب دهنده های خطی به ولتاژبالایی نیازداشتندوبیش ازحددرازبودند.لورنس ذرات رادریک مسیرمارپیچ شتاب داد،این مسیرمارپیچ دردونیمه رساناقرارداشت که دریک فضای هواگیری شده بین قطب های یک آهن ربای الکتریکی نصب شده بودند.تکنسیم ازمحصولات شکافت هسته ای اورانیوم بوده ودرستارگان نیزشناسایی شده است.ازتکنسیم-99به عنوان ردیاب درپرتودرمانی استفاده می شود.این عنصرواسطه باظرفیت های 6و7دردوره پنجم جدول تناوبی قرارداشته وتاکنون آلوتروپی برای آن شناخته نشده است.شانزده ایزوتوپ برای تکنسیم شناخته شده است که پایدارترین آنهاتکنسیم-97می باشد.منبع:جدیدترین جدول تناوبی عناصر(جراردچشر)ترجمه:میثم هدایت


نوشته شده در تاريخ جمعه ششم خرداد 1390 توسط  مینا حمزه نژادی
استفاده از مطالب اين وبلاگ تنها با ذكر منبع مجاز است| طراحی : پیچک
فال حافظ